Beszámoló 2013. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2013. január 1. – december 31.

Működés és operatív ügyek

 

A szervezet.

A 2013-es év – a korábbiakhoz hasonlóan – sok változást hozott az Egyesület működésében. Hozzá kellett szoknunk, hogy előbb lebonyolítjuk programjainkat, majd ez után utófinanszírozásban kapjuk meg költségeinket.

Az Egyesület hét tagú elnöksége a 2013-es évben is az Egyesület stratégiai irányelvei alapján folytatta tevékenységét. Rendszeresen kéthavonta ülésezett, mely ülésekről készült jegyzőkönyvek és határozatok jegyzéke az Egyesület ügyfélszolgálati irodájában megtekinthető, valamint minden elnökségi ülést követően a tagokat elektronikus hírlevélben is tájékoztattuk a vezetőség döntéseiről, határozatairól. A jegyzőkönyveket hangfelvétel alapján Szanics Miklós Szabolcs alelnök készítette el, Horváth Antalné egyesületi munkatárs segítségével.

Az Egyesület az elmúlt évben egy Küldöttgyűlést tartott, melyen a küldöttek meghatározták a 2014-es évre vonatkozó tagsági díjat, elfogadták a közhasznúsági jelentést, valamint a felügyelő bizottság jelentését.

Az Egyesületnek a beszámolás időszakában 576 tagja van, akik közül 481 fő fizette az éves tagsági díjat.

 

Forrásteremtés.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének Küldöttgyűlése 1800 forintban határozta meg a 2013 évi egyesületi tagsági díjat. Működésünk anyagi forrásait továbbra is elsősorban a pályázati lehetőségek és az állami bértámogatási rendszerek folyamatos igénybe vétele révén teremtjük meg. 2013-ban pályázatot nyújtottunk be működési költségeink támogatására a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez. Egyéb programok és projektek támogatása céljából pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumához, a Nemzeti Kulturális Alaphoz, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Civil Alapjához, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Sport Bizottságához, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez,a Fogyatékos személyekért nonprofit KFT-hez, valamint Nyíregyháza város Egészségügyi és Szociális Bizottságához.

Az évek során szert tettünk néhány kiemelkedő támogatóra is, akik idén is hozzájárultak szervezetünk működéséhez és programjaink megvalósításához.

 

Humán erőforrás.

A 2013-es év során az Egyesület irodájában hat fő foglalkoztatása valósult meg. Ebből négy fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, és kettő fő látó munkavállaló látta el a mindennapi feladatokat.

Kisebb munkacsoportok alakultak ki, valamint a nagyobb pályázati projektek lebonyolítására felelős személy kinevezésére is sor került.

 

Szervezet- és működésfejlesztés.

A 2013-es évben a társadalmi elvárásoknak megfelelően több kihívásnak, feladatnak kellett eleget tennünk.

Kevés humánerőforrásunkat több feladatkörben is meg kellett tanulnunk mozgósítani, ami az önkéntesek bevonása nélkül nem ment. Rendezvényeink, projektjeink lebonyolításához több esetben kellett önkénteseket bevonnunk, akik sok esetben aktív tagjaink, családtagjaink voltak.

A 2013-as évben 15 önkéntes szerződést kötöttünk mely megalapozza, hogy Egyesületünk megkaphassa a közhasznú minősítést.

Kialakítottunk egy 2 fős munkacsoportot, akik a pályázatok felkutatását, előkészítését, megírását, majd szakmai és pénzügyi elszámolását végzik. Részt vesznek a pályázatkiírók tájékoztatóin, konferenciáin.

Ezt a munkát Czinczár Józsefné és Lakatos Anikó látják el.

 

Érdekvédelmi tevékenység

 

Tájékoztatás, kapcsolatépítés, érdekképviselet.

Egyesületünk 2013-ban is számos önkormányzati, kormányhivatali, és civil szervezet, társ fogyatékos szervezet, intézmény által rendezett konferencián vett részt és mutatkozott be.

Részt vettünk a Nyíregyházi Főiskola által szervezett Főiskolások Hete rendezvényen, a DOWN Egyesület „Mindenkinek becsengettek” című iskola kezdési programján, a Nyírségi Civilház által szervezett civil fórumokon, a Fehérbot Alapítvány elemi és foglalkozási rehabilitációs központjainak tájékoztatóin, a „Kézenfogva” alapítvány „Fogadd el, fogadj el”  című rendezvényén, valamint a Debreceni Egyetem által szervezett fogyatékosok a felsőoktatásban című konferencián.

 

Közérdekű igényérvényesítés.

2013-ban fordultunk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mert a RIDENS szakiskola működése veszélybe került és kétségbe esett szülők kérték az Egyesület segítségét fogyatékos gyermekeik középiskolai tanulmányaival kapcsolatban.

 

A látássérült személyek általános képviselete.

Egyesületünk tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. Az országos szövetség által szervezett országos küldött értekezleten minden esetben öt fő révén képviseljük Egyesületünket.

2013-ban Egyesületünk elnökét Nagy Tündét beválasztották az MVGYOSZ országos elnökségének tagjai sorába, így közvetlenül tudja az országos szervezetben is képviselni a látássérült embereket.

Egyesületünk tagja még a fogyatékosok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportszövetségének, mely éves munkaértekezletein az Egyesület alelnöke és Czinczár Józsefné irodavezető vesznek részt.  2012-ben a sportszövetség felügyelő bizottságának tagjai közé irodavezetőnket is beválasztották.

 

Akadálymentesítés.

2013-ban nagy hangsúlyt fektettünk az akadálymentesítésre. Utólagos munkával sikerült bekapcsolódnunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város rehabilitációs programjába.

Több intézményben készítettünk Braille írású tájékoztató és információs füzeteket:

Több esetben véleményeztünk webes felületeket is, mely elősegíti a látássérültek információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.

 

Sajtómegjelenés.

Egyesületünk sokrétű munkája több alkalommal is felkeltette a sajtó érdeklődését. Rendezvényeinkről, pályázati felhívásainkról, folyamatosan tájékozódhatnak tagjaink és a munkánk iránti érdeklődők a Kelet Magyarország lapszámaiból, valamint a www.szon.hu weboldalon, mely megjelentetéséért Ladányi Tóth Lajost illeti köszönetünk.

A Nyíregyházi Tv és a Kölcsey Tv munkatársa, Vitkai Éva is több alkalommal hívta meg az Egyesület elnökét.

Az év folyamán több írást is megjelentetett Egyesületünk programjairól a Vakok Világa című folyóirat, amit az MVGYOSZ ad ki.

Saját „Szemezgető” című ismeretterjesztő kiadványunkon keresztül is igyekszünk tájékoztatni a nyilvánosságot.

 

Szolgáltatások

 

Ügyfélszolgálat.

Egyesületünk nagy hangsúlyt kíván fektetni a látássérült személyek és környezetük rendszeres és pontos informálására, az őket érintő lehetőségekről, az élet minden területére vonatkozóan. E célból a hét minden napján működtetjük személyes, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatunkat, melyet látássérült ügyfelek mellett gyakran vesznek igénybe más szakmai vagy egyéb intézmények és szervezetek, illetve részben érintett látó személyek (családtagok, rokonok, munkatársak, pedagógusok, stb.) is. Az ügyfélszolgálaton látó és látássérült szakemberek közösen dolgoznak. Egyesületünk ügyfélszolgálati irodája heti öt alkalommal fogadja az ügyfeleket. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8-16 óra között. Minden szerdán ügyfélfogadó napot tart az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig, aki 12-16 óra között fogadja azokat, akiket hátrányos megkülönböztetés, vagy diszkrimináció ér. Az ügyvédnő tagjaink részére is biztosítja egyéb ügyekben a jogi segítségnyújtást.

Pénteken 8-12 között fogadjuk ügyfeleinket.

Az ügyfélszolgálat vezetését: Nagy Tünde elnök látja el.

 

A tagok támogatása.

Az Egyesület elnöksége 2011-ben létrehozta a Segédeszköz Bizottságot, mely az adózók által az Egyesület részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ának 100 százalékából részbeni támogatásokat nyújt pályázati úton a tagok életminőségének javítása, valamint önálló életvitelének segítése céljából.

A Segédeszköz Bizottság munkáját: Szanics Miklós Szabolcs, az Egyesület alelnöke vezeti. Az MVGYOSZ-től kapott 1%-ot teljes egészében a megyében élő közép és felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan rászorult diákok tanulmányaira fordítottuk.

A 2013-es évben a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől két alkalommal kaptunk tartós élelmiszereket, melyekkel megyénkben élő szociálisan rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tagtársainkat és egyéb fogyatékos szervezetek tagjait, mint a: Nyírségi Látássérültek Egyesülete, támogattuk.

Tovább folytatódott a csütörtök esti élelmiszernap, amikor is a nyíregyházi Metro Áruházból a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából különböző rövidszavatosságú élelmiszereket tudunk elszállítani és még aznap este ki is osztani. Ennél az adománynál figyelembe kell venni a háztartások számát, a rászorultságot, és azt, hogy azon a napon, amikor megkapjuk az élelmiszereket kiosztásra is kerüljön. Ezt a fajta támogatási formát Nyíregyháza városban és Nyíregyháza vonzáskörzetében élő tagtársaink veszik igénybe. Az élelmiszerek biztonságos hűtése, és rövid idejű tárolása céljából, az Electrolux-Lehel Kft jóvoltából adomány hűtő-fagyasztóval lett gazdagabb Egyesületünk irodája.

December 17-én megtartottuk a „Szemünk fénye” gyermekkarácsonyt.  Erre a programra azokat a tagjainkat vártuk, akik egyedül nevelik kiskorú gyermekeiket, és azokat a családokat is meghívtuk, ahol látássérült gyermeket nevelnek. Az ajándékcsomagok tartalmát adományozóink segítettek összeállítani.

 

Braille szolgáltatások.

A korábbiakhoz hasonlóan, idén is folytattuk a gyógyszeres dobozok Braille-feliratainak auditálását. Aliglátó, de a Braille-írást ismerő munkatársunk révén már nem csak a kész dobozokat vizsgáljuk, hanem a Braille feliratokat is meg tudjuk tervezni, és a kész terveket ellenőrizni, illetve javaslatokat tenni az esetleges változtatásokra. A 2013-es évben 117 készítmény szakvéleményét készítettük el.

2013-ban is folytattuk Braille írás-olvasásoktatási szolgáltatásunkat, melyet már nem csak az Egyesület elnöke segítségével sajátíthatnak el a tanulók.

A 2013-es évben két alkalommal készítettünk tagjaink részére Braille írásban információs füzetet, melyet 32 pontírást olvasó tagtárs részére postáztunk ki.

Hat alkalommal jelentettük meg „Szemezgető” című kiadványunkat Braille írásban is.

Több alkalommal készítettünk egyéni megkeresések alapján tananyagokat, verses gyűjteményeket, idegen nyelvi szövegeket, jogszabályokat, mesekönyveket látássérültek részére.

A 2013-es évben 31 darab pontírógép javítását végeztük el, mely használatával a látássérültek tanulni, dolgozni, jegyzetelni tudnak.

A 9. nemzetközi Braille olvasásverseny alkalmából, 7 versenyző számára nyomtattuk ki Margócsy József írását.

A Braille szoftveres szerkesztését, konvertálását és nyomtatását a 2013-mas évben Márton Róbertné végezte.

A pontírógépek javítását, és karbantartását Dankó Pál rendszergazda munkatárs végezte.

A Braille kiadványok korrektúrázását Nagy Tünde végezte.

 

Kiadványaink.

2009-től kéthavonta jelentetjük meg a „Szemezgető” című ismeretterjesztő kiadványunkat, melyben látók és látássérültek is nagy számban publikálnak. Kiadványunk megjelentetését pályázati úton, az előfizetési díjakból, és saját forrásból valósítjuk meg. Az olvasók szükségleteinek megfelelően a kiadvány elérhető nagybetűs sík írásban, Braille írásban, elektronikus formában, DAYSI formátumban, valamint hangzó változatban.

2011-ben indult el az Egész-séker című, kizárólag hangzó formában megjelenő kiadványunk, mely hiánypótló a látássérültek információs palettáján. A kiadványhoz az írásokat önkéntes látássérültek gyűjtik össze, majd önkéntes felolvasók tolmácsolásában kerül közreadásra.

Mindkét kiadvány szerkesztését Lakatos Anikó látja el.

 

Hangstúdió.

A 2013-es évben is folytatta munkáját az Egyesület hangstúdiója. Itt készülnek kiadványaink a „Szemezgető” és az „Egész-séker” hangzó változatai, tagjaink részére a hangos információs levelek, a telefonos információs rendszer anyagai, látássérült és diszlexiás diákok részére irodalmi szöveggyűjtemények, német és angol nyelvi anyagok, tananyagok, tagjaink verseinek felolvasása, rögzítése, valamint a karácsonyi ajándék CD is itt készül.

A stúdióban rögzítjük az önkéntes felolvasó napokon elhangzó irodalmi műveket is, melyből hangos könyveket készítünk. Továbbá társszervezeteink munkáját is segítjük technikai felszereltségünkkel, hiszen pl. a Ridens szakiskola tanulóinak is itt készülnek hangos tankönyvek.

A hangstúdióban zajló munkát Dankó Pál koordinálja.

 

Kistérségi csoportok és klubok.

Az Egyesület részeként működik hét kistérségi csoport, melyeknek vezetését, valamint a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét kistérségi vezetők látják el. Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város, és Vásárosnamény kistérségekben.

Ősszel bonyolítják le az Egyesület munkatársai a kihelyezett ügyfélfogadási napokat a vidéki kistérségekben.

Minden megyei nagyvárosban ingyenesen biztosítják kihelyezett ügyfélszolgálatunk lebonyolítását.

Nyírbátorban segíti munkánkat a Kulturális Központ, Kisvárdán a Megoldás Közhasznú Egyesület „Megoldás” háza, Vásárosnaményban a Turistaház, Fehérgyarmaton és Mátészalkán a Művelődési Ház.

Fehérgyarmaton havonta egy alkalommal tartja foglalkozásait a „Sorstársak” Látássérültek Klubja, Mikes Miklósné vezetésével, a Városi Művelődési Házban.Mátészalkán az „Óda a fényhez” Látássérültek Klubja kéthetente csütörtökön délután tartja foglalkozásait a Városi Művelődési Házban, Deme Jánosné vezetésével.

Mindkét klub éves munkaterv szerint bonyolítja rendezvényeit, programjait.

Rendezvényeikről szakmai beszámolók és fényképek is megtekinthetőek az Egyesület weboldalán www.vakegy.hu.

 

Oktatás.

Az Egyesület életében nagyon fontosnak tartjuk az egyéni szükségleteken alapuló szolgáltatások igénybevételét. Mindenki azt a szolgáltatást vegye igénybe, amire szüksége van. Több tagtársunk is szívesen tanul akár idegen nyelvet is. Egyesületünknél angolt és németet lehet elsajátítani kezdőknek, és nyelvvizsgára készülőknek.

A látássérültek önálló életvitele nem képzelhető el segítő eszközök használata nélkül. Ezen eszközök használatát is megtanulhatják tagtársaink látássérült munkatársainktól.

Fontosnak tartjuk, hogy az Egyesület munkatársai szakképzettek legyenek, ennek értelmében folyamatosan képzik magukat. A 2013-as évben a kollektívából négy fő, Czinczár Józsefné, Lakatos Anikó, Márton Róbertné, és Nagy Tünde, vett részt kommunikációs hídépítés ép és fogyatékosok között  című képzésen melyet Németh Orsolya látássérült tréner tartott.

A munkatársak egyénileg érdeklődési körnek és munkaterületüknek megfelelően is képezték magukat. Pályázatírói, valamint funkcióképesség és fogyatékosság nemzetközi osztályozása a látássérültek rehabilitációjában tárgyú képzéseken is járt Lakatos Anikó pályázatíró és Nagy Tünde elnök, szociális ügyintéző.

 

Társadalmi szerepvállalás

Érzékenyítő programok.

2013-ban is tovább folytattuk és fejlesztettük iskolai érzékenyítő programjainkat. A számos felkérés eredményeként megalakítottuk szemléletformáló munkacsoportunkat, és folyamatosan dolgozzuk ki érzékenyítő programunkat.

Több alkalommal jártunk a Nyíregyházi Főiskolán, ahol szemináriumok keretében beszélhettünk a látássérültek tanulási nehézségeiről, bemutathattuk a fehérbottal történő közlekedést, a különböző kísérési és vezetési technikákat, valamint megmutathattuk a látássérültek által használt beszélő segítő eszközöket.

Több rendkívüli osztályfőnöki órát is tartottunk általános és középiskolákban is. Meghívást kaptunk a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba, ahol a felső tagozat, valamint a gimnázium szinte minden osztálya vendégül látta munkatársainkat, valamint egészségnap keretében az alsó tagozatosoknak sötét szobát is berendeztünk.

Jártunk Mátészalkán a Képes Géza Általános Iskolában, a Kállósemjéni Általános Iskolában, Nyírbátorban az Éltes Mátyás Speciális Iskolában.

A képzési és továbbképzési intézet szervezésében 5 tagunk vett részt gyógypedagógiai asszisztens, képzésen, melynek keretében a Nyíregyházi Főiskolán tartottunk két alkalommal is tanulásukat megkönnyítő szemináriumot.

Több megyei és városi rendezvényre is kaptunk meghívást, ahol bemutathattuk érzékenyítő és szemléletformáló munkánkat.

Hatodik alkalommal kaptunk lehetőséget arra, hogy a Főiskolások Hete rendezvény keretén belül sötét szobát rendezzünk be, ahol az érdeklődők sötétben különböző feladatokat oldhatnak meg látássérült segítségével.

 

Segítő eszköz fejlesztése.

Egyesületünket felkérte a Hangvilág Kft, hogy a SZETI, azaz személyi titkár névre keresztelt látássérült és autista személyek részére készülő magyarul beszélő eszköz fejlesztésében segítsen. Az Egyesület hangstúdiójában került sor önkéntes felolvasók közreműködésével a napi okosságok, az evangélium, valamint a rendszerhang felolvasására. Miután elkészült az eszköz, a tesztelésben is közreműködtünk.

Az érzékenyítő munkacsoport feladatait Márton Róbertné koordinálja.

 

Együttműködések

A 2013-es évben is több partnerszervezettel, társ intézménnyel, civil szervezettel, támogatószolgálattal sikerült együttműködési megállapodást kötünk. Partnereink többnyire pályázatok alkalmával keresik meg egyesületünket.

Együttműködési megállapodást kötöttünk az új köznevelési törvénynek megfelelően több nyíregyházi középiskolával is. Bánki Donát Műszaki Középiskola, Zrínyi Ilona Gimnázium, Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium, Ridens szakiskola.

 

Közösségi programok

Szabadidős programok.

Tagjaink igényeinek megfelelően a 2013-as évben is havi egy alkalommal szerveztünk közösségi programokat. Igyekszünk ilyenkor változatos, szórakoztató, költség hatékony megoldásokat kitalálni, hogy a szociálisan rászoruló tagjaink is el tudjanak jönni közénk.

Ezeket a programokat igyekszünk pályázati forrásokból, vagy támogatók segítségével megvalósítani.

Azonban előfordul, hogy munkatársaink és önkénteseink is támogatnak egy-egy rendezvényt.

Szerveztünk családi sport napot a sóstói erdő fái alatt, autóbuszos kirándulást Boldogkőváraljára, fecsketábort gyermek tagjainknak Fülesdre, könyvtárlátogatást pincétől a padlásig, múzeumlátogatást, terápiás lovaglást két alkalommal, úszásoktatást, a gyermeknap keretében felfedezhették gyermek tagjaink a Nyíregyházi Állatparkot, karácsonyi ünnepséget.

 

Szakmai rendezvények.

Szakmai rendezvényeink minden esetben nyitottak, mely azt jelenti, hogy szívesen fogadjuk a munkánk iránti érdeklődőket, valamint tagjaink családtagjait, partnereinket, városunk vezetőit és a sajtó munkatársait is.

9. alkalommal rendeztük meg a Braille olvasásversenyt, mely az elmúlt időszakban nemzetközivé vált.

Egy igazi kuriózum keretében látogatást tehettünk néhányan a Tiszalöki BV intézetben, ahol megemlékeztek a fogvatartottak a fehérbot napjáról.

Az Egyesület dolgozói valamint önkéntes segítők részére 2013-ban szakmai program szervezésére is sor került. Ellátogattunk a látásvizsgáló módszertani központba, valamint a Vakok általános iskolájába.

 

Tervek 2014-re

A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány ismételt megújítása után szeretnénk az elnyert foglalkoztatási pályázatból tovább foglalkoztatni öt megváltozott munkaképességű munkavállalót. A szabadidő hasznos eltöltését szervezi majd meg a kulturális szervező munkatárs napi hat órában.

A látássérültek egyéni szükségletén alapuló, szolgáltató centrumunkat szeretnénk tovább fejleszteni és működtetni.

Szeretnénk tagjainkat megismerni, egyéni szükséglet alapú kérdőív kitöltése után.

Folytatni kívánjuk akadálymentesítési törekvéseinket és szemléletformáló programjainkat.

Minden alkalmat, pályázati lehetőséget megragadunk majd, hogy minél több, érdekes, színvonalas közösségi programot tudjunk szervezni tagjainknak, valamint, hogy zökkenőmentesen biztosíthassuk az Egyesület működését.

Nyíregyháza, 2014. április 23.

……………………………………

Nagy Tünde elnök

A látássérültek szolgálatában