Közhasznúsági jelentés 2007

Mérleg 2007 év E Ft-ban
ESZKÖZÖK (aktívák)  Előző év  Előző év(ek) módosításai  Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 423 0 575
I. Immateriális javak 0    0    0
II. Tárgyi eszközök 423    0    575
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0    0    0
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0    0    0

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 231 2 483
I. Készletek 0 0 0
II. Követelések 590 0 590
III. Értékpapírok 0 0 0
IV. Pénzeszközök 1 641 0 1 893

C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 654    0    3 058

FORRÁSOK (passzívák)   Előző év   Előző év(ek) módosításai    Tárgyév

D) SAJÁT TŐKE 2 155    2 349
I. Induló tőke 0    0
II. Tőkeváltozás 1 257    2155
III. Lekötött tartalék 0    0
IV. Értékelési tartalék 0    0
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev. 868    194
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. 0    0

E) CÉLTARTALÉKOK 0

F) KÖTELEZETTSÉGEK 499    709
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0    0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 499    709

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0    0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 654    3 058

Eredménykimutatás 2007. év s 2007 év E Ft-ban
Megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév

A) ÖSSZES KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 6 416 0 12006
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 6 416 0 12006
1. Köszhasznú célú működésre kapott támogatás 4465 0 10759
a) alapítótól 0 0 3646
b) központi költségvetésből 4253 0 3123
c) helyi ökormányzattól 155 0 220
d) egyéb 57 0 0
2. Pályázati úton elnyert támogatás 530 0 0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 567 0 336
4. Tagdíjból származó bevétel 852 0 783
5. Egyéb bevétel 2 0 128
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 0
2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 0
0
C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 6 416 0 12006

D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 0

E) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 6 416 11812
1. Anyagjellegű ráfordítások 2 292 0 5469
2. Személyi jellegű ráfordítások 3036 0 5762
3. Értékcsökkenési leírás 102 0 561
4. Egyéb ráfordítás 88 0 20
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0
1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0
2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0
3. Értékcsökkenési leírás 0 0 0
4. Egyéb ráfordítások 0 0 0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 898 0 194
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye 898 0 194
2. Nem pénzben reálizált eredménye 0 0 0

H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY 0 0 0

I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY 0 0 0

J) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY 0 0 0

K) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0

L) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE 0 0 0

Tájékoztató adatok:
A) Személyi jellegű ráfordítások 0 0 5762
1. Bérköltség 0 0 4088
ebből: – megbízási díjak 0 0 49
– tiszteletdíjak 0 0 600
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 269
3. Bérjárulékok 0 0 1405
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 0

A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007 év
E Ft-ban
Előző évi Tárgyévi Változás
Megnevezés összeg összeg % EFt Megjegyzés
EFt EFt + – + –
Saját tőke összesen 2 155 2349 0

Indulótőke 0 0 0
Induló tőke 0 0 0
– növekedésére ható tényezők
– csökkenésére ható tényezők

Tőkeváltozás 1 257 2155 898
Tőkeváltozás 1 257 2155 898
– növekedésére ható tényezők
– csökkenésére ható tényezők
= közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
= vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
= egyéb

Kötelezettségek 499 709
– rövid 499 709
– hosszú 0 0 0

Tárgyévi eredmény 898 194
Tárgyévi eredmény 898 194
– növekedésére ható tényezők
– csökkenésére ható tényezők

A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás
Kimutatás célszerinti felhasználásokról 2007 év

E Ft-ban
Előző évi Tárgyévi
Megnevezés juttatás juttatás Megjegyzés
EFt EFt
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott 0 0
– pénzbeli juttatások összesen 0
ebből: = adóköteles 0 0
= adómentes 0 0
– nem pénzbeli juttatások összesen 0 0
ebből: = adóköteles 0 0
= adómentes 0 0
Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) 0 0
– pénzösszeg 0 0
– eszközérték 0 0
Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) 0 0
– pénzösszeg (alternativ) 0 0
– eszközérték (alternativ) 0 0
Egyéb támogatások 0 0
Összesen: 0 0

2007 év

E Ft-ban
Tárgyévi
Megnevezés Támogatott cél támogatás Megjegyzés
EFt
1. Központi költségvetési szerv Normatív támogatás 3 646

2. Elkülönített állami pénzalap 0

0

3. Helyi önkormányzat és szervei rendezvény- és működés támogatás 220
4. Kisebbségi települési önkormányzat 0
5. Települési önkormányzat társulás 0
6. Magánszemély:
7. Cégek, vállalkozók 0
8. Egyéb 0
9.Maholnap Alapítvány 218
10. Argenta 180
11. Fehér bot Alapítvány 200
Összesen: 4 464

kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, összegéről, illetve juttatásokról 2007 évben
Előző évi Tárgyévi
Juttatás megnevezése juttatás juttatás
Ft Ft
Pénzbeli kifizetések 0 0
– Munkabérek 0 0
– Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 649
– Költségtérítések 0 0
pályázat utiköltség 0 0
utiköltség /könyvelés, szervezés/ 0 0
PHARE pályázat adatelemzés 0 0
PHARE pályázat projekt kordinálás 0 0
– egyéb pénzbeli kifizetések 0 0
Természetbeni juttatások 0 0
Értékpapír juttatások 0 0
Adott kölcsönök összege 0 0
– kamatmentes kölcsönök 0 0
– kölcsöntartozások a mérlegkészítésig 0 0
Egyéb juttatások 0 0
Összesen: 0 649

A látássérültek szolgálatában