Közhasznúsági jelentés 2008

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs –Szatmár Bereg Megyei Egyesülete a Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Bíróságon 2444. sorszámon van nyilvántartásba véve, mint KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET. Az Egyesület közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a 2007. évi közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint fogadta el és teszi közzé.

Az Egyesület 2007. évi SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA:

(adatok ezer forintban)

Mérleg 2007. év
ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 423 0 575
I. Immateriális javak 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 423 0 575
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 231 2 483
I. Készletek 0 0 0
II. Követelések 590 0 590
III. Értékpapírok 0 0 0
IV. Pénzeszközök 1 641 0 1 893
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 654 0 3 058
FORRÁSOK (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE 2 155 2 349
I. Induló tőke 0 0
II. Tőkeváltozás 1 257 2155
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev. 868 194
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. 0 0
E) CÉLTARTALÉKOK 0
0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 499 709
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 499 709
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 654 3 058
 Eredménykimutatá (Ezer Ft-ban)
Megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A) ÖSSZES KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 240 6 416 0 12006
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 6 416 0 12006
   1. Köszhasznú célú működésre kapott támogatás 4465 0 10759
       a) alapítótól 0 0 3646
       b) központi költségvetésből 4253 0 3123
       c) helyi ökormányzattól 155 0 220
       d) egyéb 57 0 0
   2. Pályázati úton elnyert támogatás 530   0 0
   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 567 0 336
   4. Tagdíjból származó bevétel 852 0 783
   5. Egyéb bevétel 2 0 128
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0
   1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 0
   2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 0
0
C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 6 416 0 12006
D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 0
E) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 6 416 11812
1. Anyagjellegű ráfordítások 2 292 0 5469
2. Személyi jellegű ráfordítások 3036 0 5762
3. Értékcsökkenési leírás 102 0 561
4. Egyéb ráfordítás  88 0 20
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0
    1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0
    2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0
    3. Értékcsökkenési leírás 0 0 0
    4. Egyéb ráfordítások 0 0 0
    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
    6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0
G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 898 0 194
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye 898 0 194
2. Nem pénzben reálizált eredménye 0 0 0
H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY 0 0 0
I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY 0 0 0
J) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY 0 0 0
K) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0
L) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE 0 0 0
Tájékoztató adatok:
A) Személyi jellegű ráfordítások 0 0 5762
   1. Bérköltség 0 0 4088
       ebből: – megbízási díjak 0 0 49
                   – tiszteletdíjak 0 0 600
   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 269
   3. Bérjárulékok 0 0 1405
B) A szervezet által nyújtott támogatások  0 0 0
A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás
           Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007 év
E Ft-ban
Előző évi Tárgyévi Változás
Megnevezés összeg összeg % EFt Megjegyzés
EFt EFt + +
Saját tőke összesen 2 155 2349 0
Indulótőke 0 0 0
Induló tőke 0 0 0
 – növekedésére ható tényezők
 – csökkenésére ható tényezők
Tőkeváltozás 1 257 2155 898
Tőkeváltozás 1 257 2155 898
 – növekedésére ható tényezők
 – csökkenésére ható tényezők
   = közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
   = vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
   = egyéb
Kötelezettségek 499 709
 – rövid 499 709
 – hosszú 0 0 0
Tárgyévi eredmény 898 194
Tárgyévi eredmény 898 194
 – növekedésére ható tényezők
 – csökkenésére ható tényezők
A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás
Kimutatáscélszerinti felhasználásokról 2007 év
E Ft-ban
Előző évi Tárgyévi
Megnevezés juttatás juttatás Megjegyzés
EFt EFt
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott 0 0
 – pénzbeli juttatások összesen 0
   ebből: = adóköteles 0 0
             = adómentes 0 0
 – nem pénzbeli juttatások összesen 0 0
   ebből: = adóköteles 0 0
             = adómentes 0 0
Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) 0 0
 – pénzösszeg 0 0
 – eszközérték 0 0
Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) 0 0
 – pénzösszeg (alternativ) 0 0
 – eszközérték (alternativ) 0 0
Egyéb támogatások 0 0
Összesen: 0 0
2007 év
E Ft-ban
Tárgyévi
Megnevezés Támogatott cél támogatás Megjegyzés
EFt
1. Központi költségvetési szerv Normatív támogatás 3 646
2. Elkülönített állami pénzalap 0
0
3. Helyi önkormányzat és szervei rendezvény- és működés támogatás 220
4. Kisebbségi települési önkormányzat 0
5. Települési önkormányzat társulás 0
6. Magánszemély:
7. Cégek, vállalkozók 0
8. Egyéb 0
9.Maholnap Alapítvány 218
10. Argenta 180
11. Fehér bot Alapítvány 200
Összesen: 4 464
kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, összegéről, illetve  juttatásokról 2007 évben
Előző évi Tárgyévi
Juttatás megnevezése juttatás juttatás
Ft Ft
Pénzbeli kifizetések 0 0
  – Munkabérek 0 0
  – Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 649
  – Költségtérítések 0 0
 pályázat utiköltség 0 0
utiköltség /könyvelés, szervezés/ 0 0
PHARE pályázat adatelemzés 0 0
 PHARE pályázat projekt kordinálás 0 0
  – egyéb pénzbeli kifizetések 0 0
Természetbeni juttatások 0 0
Értékpapír juttatások 0 0
Adott kölcsönök összege 0 0
  – kamatmentes kölcsönök 0 0
  – kölcsöntartozások a mérlegkészítésig 0 0
Egyéb juttatások 0 0
Összesen: 0 649
 elnök

A látássérültek szolgálatában