Közhasznúsági jelentés 2010

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

  Mérleg 2010 év   E Ft-ban
ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1172 0 1590
I. Immateriális javak 0 0 0
II. Tárgyi eszközök 1172 0 1590
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 0
B) FORGÓESZKÖZÖK 4918 6457
I. Készletek 0 0 0
II. Követelések 603 0 929
III. Értékpapírok 0 0 0
IV. Pénzeszközök 4315 0 5528
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 090 0 8 047
FORRÁSOK (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE 5033 5094
I. Induló tőke 0 0
II. Tőkeváltozás 3435 5032
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény közhasznú tev. 1598 62
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev. 0 0
E) CÉLTARTALÉKOK 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1057 2953
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1057 2953
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 090 8 047
  Eredménykimutatás 2009. év E Ft-ban
Megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12911 0 15531
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 12911 0 15531
   1. Köszhasznú célú működésre kapott támogatás 10200 0 10765
       a) alapítótól 3821 0 3280
       b) központi költségvetésből 5301 0 6624
       c) helyi önkormányzattól 80 0 160
       d) egyéb 998 0 701
   2. Pályázati úton elnyert támogatás 1693 0 2447
   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 18 0 241
   4. Tagdíjból származó bevétel 1000 0 660
   5. Egyéb bevétel 0 0 1418
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0
   1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel 0 0 0
   2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 0 0
0
C) TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 12911 0 15531
D) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 0
E) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 11824 13933
1. Anyagjellegű ráfordítások 4052 0 5466
2. Személyi jellegű ráfordítások 7214 0 8149
3. Értékcsökkenési leírás 375 0 83
4. Egyéb ráfordítás  183 0 235
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
F) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0
    1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0 0
    2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0
    3. Értékcsökkenési leírás 0 0 0
    4. Egyéb ráfordítások 0 0 0
    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
    6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0
G) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1087 0 1598
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye 1087 0 1598
2. Nem pénzben reálizált eredménye 0 0 0
H) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY 0 0 0
I) ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY 0 0 0
J) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY 0 0 0
K) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0
L) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE 0 0 0
Tájékoztató adatok:
A) Személyi jellegű ráfordítások 0 0 8149
   1. Bérköltség 0 0 5970
       ebből: – megbízási díjak 0 0 0
                   – tiszteletdíjak 0 0 0
   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 299
   3. Bérjárulékok 0 0 1879
B) A szervezet által nyújtott támogatások  0 0 0
A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás
            Kimutatás a vagyon felhasználásáról  2009 év    
              E Ft-ban
  Előző évi  Tárgyévi

Változás

 
Megnevezés összeg összeg % EFt Megjegyzés
  EFt EFt + +  
Saját tőke összesen 3436 5033     0
Indulótőke 0 0     0    
Induló tőke 0 0 0
 – növekedésére ható tényezők
 – csökkenésére ható tényezők
Tőkeváltozás 2349 3435 1086
Tőkeváltozás 2349 3435 1086
 – növekedésére ható tényezők
 – csökkenésére ható tényezők
   = közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
   = vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
   = egyéb
Kötelezettségek 754 1057
 – rövid 754 1057
 – hosszú 0 0 0
Tárgyévi eredmény 1087 1598
Tárgyévi eredmény 1087 1598
 – növekedésére ható tényezők
 – csökkenésére ható tényezők

 

A Közhasznú szervezetekről szóló törvény 19.§ szerinti kimutatás

Kimutatás célszerinti felhasználásokról 2009 év 

      E Ft-ban
  Előző évi  Tárgyévi  
Megnevezés juttatás juttatás Megjegyzés
  EFt EFt  
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott 0 0
 – pénzbeli juttatások összesen 0
   ebből: = adóköteles 0 0
             = adómentes 0 0
 – nem pénzbeli juttatások összesen 0 0
   ebből: = adóköteles 0 0
             = adómentes 0 0
Pályázóknak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegből) 0 0
 – pénzösszeg 0 0
 – eszközérték 0 0
Pályázóknak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegből) 0 0
 – pénzösszeg (alternativ) 0 0
 – eszközérték (alternativ) 0 0
Egyéb támogatások 0 0
Összesen: 0 0

 

 2009 év

      E Ft-ban
    Tárgyévi  
Megnevezés Támogatott cél támogatás Megjegyzés
    EFt  
1. Központi költségvetési szerv Normatív támogatás 3280
Bértámogatás 6624
2. Elkülönített állami pénzalap 0
     
    0
3. Helyi önkormányzat és szervei rendezvény- és működés támogatás 160
4. Kisebbségi települési önkormányzat 0
5. Települési önkormányzat társulás 0
6. Magánszemély:  
7. Cégek, vállalkozók 0
8. Egyéb 0
9. NCA 488
10. Argenta 240
11. NKA pályázat 240
SZJA 1% 450
Műv. és Szabadműv. pályázat 100
12. IFJ-Gy-EA 503
Összesen: 12085
kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékéről, összegéről, illetve  juttatásokról 2009 évben
  Előző évi  Tárgyévi
Juttatás megnevezése juttatás juttatás
  Ft Ft
Pénzbeli kifizetések 0 0
  – Munkabérek 0 0
  – Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 50
  – Költségtérítések 0 0
 pályázat utiköltség 0 0
utiköltség /könyvelés, szervezés/ 0 0
PHARE pályázat adatelemzés 0 0
 PHARE pályázat projekt kordinálás 0 0
  – egyéb pénzbeli kifizetések 0 0
Természetbeni juttatások 0 0
Értékpapír juttatások 0 0
Adott kölcsönök összege 0 0
  – kamatmentes kölcsönök 0 0
  – kölcsöntartozások a mérlegkészítésig 0 0
Egyéb juttatások 0 0
Összesen: 0 0

A látássérültek szolgálatában